วิธีการสั่งซื้อสินค้า (HOW TO ORDER)

Nasungsimo มีความยินดีที่มีโอกาสให้บริการแก่ท่าน เราขอแนะนำวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

1. เมื่อท่านสนใจสินค้าที่จัดแสดงในเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com รายการใด ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไลน์และทางอีเมล โดยทางไลน์จะสะดวกและรวดเร็วกว่า ทั้งนี้ โปรดอย่าโอนเงินค่าสินค้าก่อนได้รับการยืนยันรายการสินค้าจากเราก่อน

2. หลังจากท่านได้รับการยืนยันรายการสินค้าจากเราแล้ว กรุณาชำระราคาสินค้าภายใน 1 วัน ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการยืนยันรายการสินค้าหรือยกเลิกการสั่งซื้อเมื่อเกินระยะเวลาดังกล่าว

การชำระราคาสินค้า ท่านสามารถชำระราคาสินค้าได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 162-290146-8 สาขาเดอะมอลล์ บางแค

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 044-3-22360-6 สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

3. กรุณายืนยันการชำระเงินทาง Line ID: nasungsimo , nasungsimo2 หรือทางอีเมล โดยสแกนใบโอนเงินหรือสลิป ATM ส่งมาที่ nasungsimostationery@outlook.com เมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยการส่งสินค้าแบบลงทะเบียน

หมายเหตุ:

1. สีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่างกัน

2. นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน และการจัดส่งสินค้า สามารถอ่านใน "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์" ข้างล่างนี้

Nasungsimo ขอเรียนว่าเพื่อประโยชน์ที่ครบถ้วนของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์" ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเยี่ยมชม การซื้อสินค้า หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงและเงื่อนไข" อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขระบุถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ข้อจำกัด และข้อยกเว้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่านและเว็บไซต์นี้

การที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม ซื้อสินค้า หรือใช้บริการเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" เป็นการแสดงเจตนาโดยความสมัครใจของลูกค้า จึงถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขโดยสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงกฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์นี้ว่า "Nasungsimo"

Nasungsimo ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ากิจกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions) ที่ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

1. นิยามศัพท์

1.1 "ข้อตกลงและเงื่อนไข" (Terms and Conditions) หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการเยี่ยมชม การซื้อสินค้า หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com

1.2 "ประชาสัมพันธ์" (Publicize) หมายถึง ติดต่อ สื่อสาร และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลสินค้าโดยNasungsimoถึงลูกค้า เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าในเว็บไซต์ www.nasungsimo-stationery.com

2. หลักเกณฑ์การใช้งาน

2.1 ลูกค้าต้องไม่กระทำการใดๆ อันเกี่ยวพันกับเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์ รวมถึงไม่กระทำการละเมิดต่อบุคคลอื่น

2.2 กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 2.1 อันเนื่องมาจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าตกลงและยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

2.3 ลูกค้ารับทราบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ Nasungsimo สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขและเนื้อหาดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

2.4 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าสีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่างกัน

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

3.1 Nasungsimo เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ Nasungsimo ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เว้นแต่กรณีมีการติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า

3.2 ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ Nasungsimo ได้รับมาจะถูกนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์และการซื้อขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ การดำเนินการซื้อขาย และการส่งสินค้า กับหรือแก่ ลูกค้า Nasungsimo‎จึงต้องขออนุญาตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นที่จำเป็นของลูกค้าไว้ เช่น ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ไลน์ไอดี (Line ID), อีเมล (E-Mail) เป็นต้น

3.3 Nasungsimo อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

3.4 นโยบายความเป็นส่วนตัว มีข้อยกเว้นที่อาจทำให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำสั่งศาล หรือเพื่อใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมาย

4. การบริหารจัดการเว็บไซต์

4.1 Nasungsimo จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ โดยเร็ว หลังจากได้รับแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้น อย่างไรก็ตาม Nasungsimo ไม่รับประกันว่าการบริหารจัดการเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่

E-Mail: nasungsimostationery@outlook.com

Line ID: nasungsimo , nasungsimo2

หมายเลขโทรศัพท์ 061-569-5995, 061-546-5144

4.2 ‎ Nasungsimo

ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรือรบกวนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือในการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า

4.3 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการให้ทันสมัย Nasungsimo จะพยายามทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้ Nasungsimo สงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาตามความเหมาะสม

4.4 Nasungsimo มีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารที่ Nasungsimo พิจารณาเห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข

5. การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 Nasungsimo ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่แสดงและจำหน่ายในเว็บไซต์นี้เป็นสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์

5.2 เนื้อหาในเว็บไซต์ ได้แก่ เครื่องหมายบริการ โลโก้ รูปภาพ วีดีโอ รีวิว และบทความ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nasungsimo

ลูกค้าไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือมีส่วนร่วมในการโอน ขาย เช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของNasungsimo เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Nasungsimo

6. นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

6.1 ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า กรณียังไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ แต่หากได้ชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Nasungsimo ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้า เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 6.2

6.2 การคืนสินค้าและการคืนเงิน

หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีสภาพชำรุดอันเกิดจากการขนส่ง กรุณาแจ้งให้ Nasungsimo ทราบภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า กรณีนี้Nasungsimoยินดีรับสินค้ากลับคืนและจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันพร้อมจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม Nasungsimo ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสินค้าและค่าบริการไปรษณีย์ในการส่งสินค้ากลับคืน เว้นแต่กรณีสินค้าดังกล่าวหมดและลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอื่นที่มีราคาเท่ากันแทน ในกรณีดังกล่าวนี้ Nasungsimo จะคืนเงินเท่าจำนวนราคาสินค้าและค่าบริการไปรษณีย์ในการส่งสินค้ากลับคืนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

7. การจัดส่งสินค้า

7.1 เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และส่งถึงลูกค้าโดยเร็ว Nasungsimo จะจัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียน

7.2 การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่ง หากลูกค้าประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งหรือที่อยู่ กรุณาแจ้งให้Nasungsimo ทราบภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากการชำระเงินเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งสินค้าให้ใหม่ มิฉะนั้นหากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งได้

8. เบ็ดเตล็ด

8.1 การติดต่อสื่อสารกับ Nasungsimo สามารถติดต่อได้ ดังนี้

E-Mail: nasungsimostationery@outlook.com

Line ID: nasungsimo , nasungsimo2

หมายเลขโทรศัพท์ 061-569-5995, 061-546-5144

8.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีมีข้อพิพาททั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง